Biofiltracija odpadne vode

Gde konvencionalni sistemi za pročišćavanje ne uspevaju, biofiltracija dolazi do izražaja. Kada nedostaje prostora i postoji ograničeno područje, kada je kanalizacioni sistem komplikovan ili kada se postojeće postrojenje rekonstruiše, bio-filtracija je idealan i najekonomičniji postupak za primarno i sekundarno prečišćavanje vode.

Dublje poznavanje bioloških mehanizama, upotreba finog filtrirajućeg medijuma i snadbevanje dodatnim kiseonikom omogućili su proširivanje obima procesa istovremeno čuvajući sve njihove prednosti.

Sistemi za biofiltraciju dotoka (istodobni protok vazduha i vode) omogućavaju bolju upotrebu filtrirane mase bez vazdušnih prepreka, pa su stoga najčešći biofilteri koji se koriste u tretmanu kućnih i industrijskih otpadnih voda. Stalno napajanje biće raspoređeno posebnim mlaznicama za filtriranje koje su integrisane u ploču filtera. Mlaznice šalju otpadnu vodu u medijum za biofiltraciju. Prerađena voda napušta reaktor preko izlaznog otvora prema primaocu.

Jedan ili više ventilatora za procesni vazduh isporučuje potreban vazduh koji će biti uduvan u reaktor kroz ventilacionalni sistem.

Rad Biofiltera je u potpunosti automatizovan.

PREDNOSTI U ODNOSU NA OSTALE SISTEME AKTIVNOG MULJA:

  • moguće je jednostavno odvajanje biozoenoza
  • veća koncentracija biomase, dakle manji reakcijski prostor i kraće reakcijsko vreme
  • nije potrebna završna faza objašnjenja
  • povećana redukcija teško razgradljivih jedinjenja zbog preferencijalnog naseljavanja specijalnih mikroorganizama
  • visoke biološke aktivnosti i na niskim temperaturama otpadnih voda
  • kompaktna instalacija za uštedu prostora zbog modularnog koncepta
  • veoma kvalitetna otpadna voda, posebno što se tiče parametra suspendovane čvrste materije.